Både Rävar och andra Djurgrupper bygger saker i rymden och interagerar med varandra om rymden och främst solsystemets tillgångar. Detta för att Foxylvanien med flera andra Djurnationer nu är ett stort nätverk av rymdteknologi och rymdindustri.

Rävarna bygger och koloniserar på Mars och två nya Vulpina rymdstationer har tillkommit i omloppsbana runt Mars. Detta är en station som tar emot Rävar från Jorden som ska jobba och bo på Mars.

Samt man har en Vulpin militär rymdstation och Vulpina militära rymdskepp runt Mars för att skydda de Vulpina Marskolonierna mot mänskliga hot och störningar.

Vid Jupiter sirkulerar en stor Vulpin rymdfabrik som tar han om det material som gruvverksamheten i asteroidbältet utvinner.

Även Jupiters tjocka gasiga atmosfär innehåller många gaser och ämnen som är effektiva och betydelsefulla för så väl energi som utveckling av ny elektronik och ny teknologi. Om inte annat metalliskt väte som är supraledande samt har många andra extraordinära egenskaper i utvecklingen av ny teknologi.

Så här är ett Vulpint gasraffinaderi.

I asteroidbältet mellan Mars och Jupiter så innehåller många asteroider kerium, wolffram, guld, platina, helium 3, nickel, titan, mangan, litium, argon, neon, krypton, thorium, uran, solidium, finixerium, stripium, brom, magnesium och många andra ämnen som är användbara både som energi och inom elektronik.

Gruvdriften har ökat avsevärt på dessa asteroider under 2020!

Här utvinner man Helium 3 på en asteroid.

Med kraftiga lasrar så beskjuter man och smälter tunga järnasteroider för att komma åt de ädla ämnena i dess kärna.

Stora stenasteroider med flera olika ämnen spränger man och samlar in malmen och fyndigheterna.

Andra asteroider görs om till baser med smältverk och utvinningsanläggning.

Asteroider med stora fyndigheter dras in i säkra zoner i solsystemet för framtida utvinning.

Andra asteroider byggs om till bostadsplattformar för de som arbetar i rymden med att leta och utvinna olika ämnen.

Några asteroider blir även försvarsplattformar för att skydda verksamheten mot mänskliga hot.

En del asteroider med mycket värdefulla ämnen säkras med ett kraftigt försvar.

En del asteroider är verkstadsplattformar.

De med stora helium 3 och andra stora gasfyndigheter får egna raffinaderier som drivs av solenergi.