Inventering av varg och lodjur är klar och den visar att vargstammen har växt medan antalet lodjur har minskat något.

Cirka 365 vargar i Sverige!

Inventeringen av varg har sammanställts och slutrapporten visar att det beräknade antalet vargar i Sverige vintern 2019/20 var 365 stycken. Detta är en ökning jämfört med året innan. Den genomsnittliga inavelskoefficienten som uppskattar inavelsnivån i populationen har beräknats till 0,24, vilket är en svag minskning jämfört med förra säsongens 0,25.

Flest vargrevir finns i Värmlands län men det är framförallt i Dalarna och Gävleborgs län som ökningen har skett jämfört med vintern innan. Dessutom har den första vargföryngringen i Östergötlands län i modern tid konstaterats.

- Antalet vargar påverkar hur vargstammen kan förvaltas.

Små förändringar i lodjursstammen i Sverige!

Resultaten från årets inventering visar att det finns drygt 1100 lodjur i Sverige. Nationellt är förändringen liten jämfört med förra året men det finns regionala skillnader.

I Sverige registrerades 189,5 familjegrupper under den senaste inventeringsperioden. Det är något färre än förra året då 202 familjegrupper hittades, säger Andreas Zetterberg, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket. 

Jämfört med förra året har antalet familjegrupper ökat i norra rovdjursförvaltningsområdet, minskat i mellersta och är oförändrat i södra. Att jämföra inventeringsresultat mellan år bör dock göras med försiktighet eftersom förändringen sannolikt är en kombination av flera olika faktorer så som snötillgång och andel honor som får ungar ett enskilt år.

Med ett förändrat klimat med minskad snötillgång så ställs krav på alternativa metoder till snöspårning av lodjur. Utvecklingen av nya metoder pågår ständigt, bland annat genom ökad användning av både länsstyrelsens och allmänhetens utplacerade viltkameror. De har blivit ett allt viktigare verktyg för att göra så bra populationsuppskattningar som möjligt. 

Samma metoder i Sverige och Norge!

Lodjur inventeras med samma metoder i Norge och Sverige. Resultatet sammanställs i en gemensam rapport från norska Rovdata och svenska Viltskadecenter, på uppdrag från Miljødirektoratet och Naturvårdsverket.