Vargen är ett av de djur som väcker mest känslor hos människor i Sverige; rädsla, värme, hat, bevarande eller jaktinstinkt. Men oavsett vad vi känner, när vargen omnämns, så har vår regering fastslagit att rovdjurspolitiken ska bygga på långsiktigt livskraftiga stammar av rovdjur.

Vargen är därför även fridlyst!

Enligt Artdatabanken 2020 är vargens bevarandestatus rödlistad som starkt hotad. Det borde vara en varningens signal till alla vederbörande inom forskning, statliga instanser såsom Naturvårdsverket, Länsstyrelser mm att handskas med den svenska vargpopulationen med varsamhet vad gäller beslut kring all jakt, såsom licensjakt och skyddsjakt.
Den svenska vargen är idag en hotad art. Det finns få vargar och det är problem med inavel, vilket hotar gynnsam bevarande status på sikt.
Det behövs migranter från öst vilket i nuläget sker i alltför långsam takt. Trots att Sverige verkligen har förutsättningar att hysa stora rovdjur så finns det några få starka röster som är emot frilevande varg.

Vi är ett glest befolkat land med stora naturområden med mycket vilt. Ändå är vi ett av EU´s länder med minst antal vargar i förhållande till yta och folkmängd.
Naturvårdsverket har, för att öka toleransen av varg i vårt land gått ut med att det behövs en spridning av vargstammen söderut. Men föräldradjuren skjuts mer eller mindre direkt när de nyetablerar sig i södra Sverige, skyddsjaktsbeslut beviljas utan vidare eftertanke.
Jägarorganisationerna får allt mer gehör och fler tillvägagångssätt att idka vargjakt i hela landet. Med aggressiva plotthundar och nu även ev. åteljakt. Allt detta är oetiskt ur djurskyddssynpunkt.
Att jägarorganisationerna motarbetar en redan starkt hotad art är sedan länge väl känt och detta mycket pga. av att de ser en konkurrens på vilt och att överallt kunna jaga med lös hund.

Dessutom är den illegala jakten på varg så pass mycket som 20% enligt forskarna som inte har en annan förklaring varför populationen går nedåt.

Naturvårdsverket är den statliga myndigheten, som med uppdrag av den svenska regeringen, att ansvara för miljöfrågor som klimat, luft, mark, biologisk mångfald m.m.
Trots att de själva konstaterat att vargstammen minskat under de senaste inventeringarna och att det på deras hemsida går att läsa att licensjakt främst ska användas för att begränsa rovdjursstammarnas storlek så har Naturvårdsverket delegerat beslutanderätten om licensjakt till landets olika lokala länsstyrelser.

Länsstyrelsernas tilldelning på licensjakt på varg 2021 blir: (Beslut kommer i oktober)

Vargen är rödlistad eftersom bevarandestatusen inte är gynnsam.
För de arter som omfattas av Art- och habitatdirektivet som varg, gäller att EU:s medlemsstater är skyldiga att se till bevarandestatusen är gynnsam.

Åtgärder som försvårar för vargstammens naturliga utbredningsområde, såsom licensjakt, skyddsjakt på revir med valpar innebär att möjlighet till gynnsam bevarandestatus riskerar att bli ogenomförbart.

Den Svenska licensjakten på varg måste stoppas nu!


Team Revolution Rov!
Orgnr: 802529-7618