SURF TO ROVDJURSFÖRENINGEN!

Under oktober har Naturvårdsverket presenterat en delredovisning gällande gynnsam bevarandestatus för varg. De har också utrett hur skyddsjakt på varg kan utvecklas och sammanställt det senaste inventeringsresultatet av järv.

Regler och tillämpning för skyddsjakt på varg!

Naturvårdsverket har utrett hur skyddsjakt för varg kan tillämpas och utvecklas för att bättre bidra till vargpolitikens övergripande syfte. Redovisningen innehåller många slutsatser.

Huvudsakligen handlar slutsatserna om en möjlig ny inriktning för Naturvårdsverkets vägledning. Ett exempel är att Naturvårdsverket bör ta fram konkret vägledning med kriterier för bedömning av allvarlig skada. Ett annat är att ta fram riktlinjer för hanteringen av vargar som vistas nära bebyggelse och skapar oro och rädsla hos människor. Redovisningen innehåller också flera slutsaters om möjliga författningsändringar. Ett sådant exempel är behovet av en djupare analys för att ta reda på om det enligt EU-rätten krävs att sannolikheten för allvarlig skada behöver vara ”stor” för skyddsjakt i preventivt syfte. 

SURF TO NATURVÅRDSVERKET!

Delredovisning av gynnsam bevarandestatus för varg!

Naturvårdsverket har rapporterat den första delen av regeringsuppdraget att utreda vad som krävs för att vargpopulationen i Sverige ska anses ha gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet. Delredovisningen baseras på två vetenskapliga rapporter från två forskargrupper från Sverige och USA. 

Båda forskargrupperna kommer fram till ett referensvärde, FRP, för varg på minst 300 vargar i Sverige under förutsättning att minst en varg vandrar in och reproducerar sig minst vart femte år. Naturvårdsverket bedömer att om detta uppfylls så har vargen gynnsam bevarandestatus i enlighet med art- och habitatdirektivet eftersom Naturvårdsverket anser att övriga kriterier är uppnådda.

SURF TO NATURVÅRDSVERKET!


Spillning hos ryska vargar ska undersökas!

För att bättre kunna följa invandringen av vargar österifrån vill Naturvårdsverket lära sig mer om hur det står till med genetiken hos vargarna i Ryssland.

Den här veckan presenterade Naturvårdsverket siffran 300 som det minsta antalet vargar som behövs för att vargstammen ska klara sig bra i Sverige.

Men den siffran kräver att det regelbundet vandrar in nya vargar från Finland och Ryssland, för att fylla på med nya gener och minska inaveln i den svenska vargstammen. Därför vill Naturvårdsverket veta mer om vargarna i Ryssland berättar Maria Hörnell Willebrand som är chef för enheten för viltanalys.

LÄS MER PÅ SR!

Källa - Nyhetsbrevet Vittring, Rovdjursföreningen & Naturvårdsverket!