Djurens Rätt välkomnar att regeringen vill införa strängare straff vid brott mot djur!

För tre år sedan tillsatte regeringen en utredning om straff vid brott mot djur. Djurens Rätt välkomnar att regeringen nu lämnar över en lagrådsremiss där förslaget är att det införs ett nytt grovt djurplågeribrott i brottsbalken.

Djurens Rätt har under lång tid arbetat för och föreslagit införande av skärpta straff vid brott mot djur. Utredningen om straff och andra sanktioner vid brott mot djur tillsattes av regeringen i augusti 2018. Utredningen överlämnades till landsbygdsministern den 11 februari 2020 och nu, den 17 juni, har regeringen överlämnat en lagrådsremiss i frågan.

– Samhället måste visa i handling att brott mot djur tas på allvar. Jag ser därför mycket positivt på att regeringen nu föreslår att grovt djurplågeribrott ska införas i brottsbalken,  säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Regeringens förslag innebär att straffbestämmelsen om djurplågeri ska kompletteras med en särskild straffskala och en egen beteckning för grovt djurplågeri. Brottet ska omfatta uppsåtliga och grovt oaktsamma gärningar. Vid bedömningen av om ett brott är grovt ska det beaktas om gärningen har inneburit allvarligt lidande för djuret eller djuren, har varit av större omfattning, har begåtts i syfte att nå ekonomiska fördelar, eller annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art. Straffskalan för djurplågeri idag sträcker sig från böter till fängelse i högst två år. Regeringens förslag innebär att straffskalan för grovt djurplågeri ska vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

I lagrådsremissen tar regeringen upp att straffskalan inte har ändrats sedan strafflagen ersattes med brottsbalken 1965 och att regeringen anser att det på goda grunder kan antas att samhällsutvecklingen gått mot en minskad acceptans för att djur utsätts för lidande och att det finns skäl att ifrågasätta om dagens straffnivå för djurplågeribrottet återspeglar synen i samhället på djur som levande, kännande varelser med ett egenvärde.

I september ska riksdagen ta ställning till regeringens förslag när omröstning sker. Lagändringarna är tänkta att träda i kraft den 1 juli 2022.

KÄLLA DJURENS RÄTT!