Att varje fri medborgare i ett land ska kunna försvara sig själv och de sina är en grundläggande sak för att värna individens frihet, precis som varje fri medborgare har rätt att bestämma över sitt liv och vad hen vill vara och tro på osv. Att personer som är annorlunda som exempelvis dem som är med i olika subkulturer, föreningar, har en viss tro eller ideologi eller lever på ett annorlunda sätt osv. ska ha rätten och möjligheten att försvara sig och den egna gruppen är en självklarhet i ett land som värdesätter frihet och individens egna val.

Att få ha vapen är en grundläggande rättighet, som garanterar många andra rättigheter. Grundprincipen måste dock vara att fria individer måste få ha vapen. Utan denna rätt är inte friheten och demokratin skyddade gentemot inre fiender, vilket visats i land efter land, i fall efter fall. När staten har ett monopol på vapen kan den sittande ledaren alltför lätt göra sig till envåldshärskare/diktator.

Av detta skäl, med denna insikt, valde USA att göra följande tillägg till grundlagen: ”A well regulated Militia being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms shall not be infringed.” Detta är det andra tillägget (det första tillägget garanterar rätten till yttrandefrihet, religionsfrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, och rätten att göra en framställan till statsmakten).

Med andra ord, USA ansåg att en beväpnad befolkning var nödvändig för ett fritt lands säkerhet, och därför skrevs det in i grundlagen att rätten att äga och bära vapen inte får inskränkas.

Demokratins farligaste fiende är framgångsrik organiserad brottslighet. Det är en långsam process för dem att ta sig in i samhället, men det är en obeveklig process om inte demokratin och rättsstaten motar detta i tid. Sverige och många andra länder är i fara idag just för den organiserade brottsligheten och påverkan av främmande makter och religiös fanatism. Ju svagare försvarade vi är, desto mera angelägna kommer fienden att vara att infiltrera samhället i en oskyddad stat och ta över kontrollen för sina egna ändamål.

Därför måste vi förstärka vårt försvar av demokratin, och det bör inbegripa att göra det lättare att ha legala vapen, att tillverka handeldvapen, och att bedriva en inhemsk utveckling på vapenområdet. Vi har bra krigsmateriel men den är bara användbar mot yttre fiender. Det största hotet nu är från inre fiender, och därför måste vi ha en rimligt beväpnad allmänhet.